STARKARE GOTLAND

Släckning av brand

Året som gått

En summering av 2022 kommer här – vill du vara en del av uppbyggnaden av det civila försvaret på Gotland? Hör av dig till oss på info@starkaregotland.se

Trygghetsplatser

Slite

I Slite i Röda Korsets lokaler är reservkraftsinstallationer klara och Frivilliga automobilkåren (FAK) ansvarar för hantering, lagring, inställelse och service av elverket. Diverse tillbehör till elverket för större flexibilitet – såsom byggcentraler, skarvsladdar, belysning mm har införskaffats, så att elverket kan användas på andra platser och vid andra lokaler.

Hemse

Arbetet med att bygga upp en trygghetsplats i Hemse i Röda Korsets lokaler har påbörjats. Elverk är levererat och elinstallation för att kunna koppla om till reservkraft kommer åtgärdas under 2023. FAK tar samma ansvar för detta elverk, som det i Slite.

En påbörjad grundorganisation för trygghetsplatserna finns med personer i olika funktioner. Flera av dessa kommer genomgå ytterligare utbildningar under 2023 för de funktioner de är utsedda till.

Basutbildning totalförsvar

Under våren byggdes i projektet en gemensam basutbildning totalförsvar innehållande både praktiska och teoretiska pass under en 2-dygns internatutbildning där flera av de frivilliga försvarsorganisationerna genomför olika utbildningspass inom sina specialområden.

Gemensam rekrytering har skett till utbildningarna genom de olika frivilliga försvarsorganisationerna och vid gemensamma synlighetsaktiviteter. 38 personer har genomgått utbildningen under 2022.

De flesta som utbildats har hittat sina vägar framåt inom det civila försvaret och någon valde att gå in i hemvärnet. Dessa har genomgått eller kommer genomgå funktionsspecifika utbildningar i ”sina” organisationer innan avtalsskrivning med hemvärn, myndighet eller placering på trygghetsplats.

Deltagarnas utvärdering av utbildningen har använts för att ändra, lägga till och ta bort olika delar i basutbildning totalförsvar för att förbättra senare genomförda utbildningar. Det uttrycks tydligt från deltagarna att utbildningen ger dem mycket och att den gett ökad kunskap och förståelse för hur saker och ting hänger ihop och som ger ett starkare Gotland vid olika händelser.

Övning Elsa

Övning Elsa var den första gemensamma egna övningen och övningsmomenten var Trygghetplatser och regional stab för samordning av dessa. Övningen innehöll olika delar: en praktisk övning på trygghetsplatsen i Slite och en skrivbordsövning på blivande trygghetsplatsen i Hemse samt den regionala staben för samordning. 52 personer var aktiva i övningen från flera av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Kommunikativt
Gemensamma synlighetsaktiviteter har genomförts under Almedalsveckan och på Visbydagen (ca 2 000 besökare) och har gett mersmak.

Gemensamma informationsbroschyrer, flyers och annonser har tagits fram. Under året har vi varit med i P4 Radio Gotland, dagspress, facebook kring beredskap, trygghetsplatser och det förändrade säkerhetspolitiska läget samt i Riksradions P1 med arbetet kring trygghetsplatserna.

Under året har denna hemsida startats med information om projektet och med möjlighet att läsa om olika aktiviteter samt anmäla sig till utbildningar. Hemsidan har även direktlänkar till var och en av de frivilliga försvarsorganisationerna och kyrkliga samfund som ingår i projektet.

Kommuner i andra delar av landet har hört av sig och fått information om projektet, projektplaner och arbetssätt mm för egen utveckling av krisberedskap och uppbyggnad av det civila försvaret. Även några frivilliga försvarsorganisationers riksorganisationer har önskat information om det pågående arbetet.

Finansiärer har under året varit MSB, Länsstyrelsen och Region Gotland. Region Gotland har också tagit beslut om att stödja arbetet framåt mer långsiktigt och arbetet med att ta fram ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har påbörjats under 2022.